Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Vũ Thanh  Huyền

Họ và tên: Vũ Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0972243763

Email: vuthanhhuyen.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://vuthanhhuyensfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Thanh Huyền

Năm sinh: 1991

Học vị: Thạc sỹ

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Email: huyenvu1910@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2009-2013: Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

2013-2015: Đại học Tây Nam - Trung Quốc

2015 đến nay: Đại học Dân tộc Quảng Tây - Trung Quốc

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Luận văn thạc sỹ 《越南学生初级阶段汉语副词就的学习情况及教学建议》

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu và giảng dạy tiếng trung, mã ISBN 《越南大学生初级阶段汉字折笔画书写情况》

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Giảng dạy sinh viên năm 1 và năm 2

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại