Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Vũ Kiều Hạnh

Họ và tên: Vũ Kiều Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0982 935 685

Email: vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

Website: http://vukieuhanh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Họ tên: Vũ Kiều Hạnh

2. Đơn vị công tác: Trung tâm Ngoại Ngữ và Tin học ứng dụng, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

3. Danh mục các công trình nghiên cứu:

 

3.1. Đề tài nghiên cứu:

 

TT

Đề tài

Cấp

Vai trò

Năm nghiệm thu

Đạt loại

 1.  

Điều tra thực trạng về khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đề xuất giải pháp

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2014

Tốt

 1.  

Hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử trong quá trình dạy kĩ năng nói cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, năm học 2018-2019

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2019

Tốt

 

3.2. Bài báo khoa học

 

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

bài báo

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

 1.  

Hiệu quả của phương pháp sử dụng tranh trong việc nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh

(The Effectiveness of Using the Picture-Showing Method in the Performance Skills of High School students)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 94, số 06, 2012 (trang 127)

2012

 1.  

Điều tra thực trạng về khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại truờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đề xuất giải pháp.

((Difficulties in Conversational English of The First Year Students At Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry: Basic for the Development of Enhancement Activities))

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 136, số 06, 2015 (trang 209)

2015

 1.  

Sử dụng truyền thông đa phuơng tiện trong quá trình giảng dạy tiếng Anh nhằm phát triển kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất tại truờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(The Use of Multimedia in Enhancing Enflish Speaking skill of the first year students at TUAF)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 143, số 13/1, 2015 (trang 101)

2015

 1.  

Đánh giá tính khả thi của giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất tại truờng Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

(Level of Acceptability of the Enhancement activities to improve the English Speaking skills of the first year students at TUAF)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 143, số 13/1, 2015 (trang 119)

2015

 1.  

Effectiveness of using Picture Showing Method in the Performances Skills of Grade Ten Students of Thai Nguyen Specialized Upper Secondary School

(Hiệu quả của phương pháp dùng tranh trong quá trình dạy và học Tiếng Anh

tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Thái Nguyên)

Tác giả

Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Ngôn ngữ và Giáo dục tại Kuala Lumper – Malaysia (CLEHI)

5 ICLEHI 2017-037, 2017 (trang 16-31)

 

2017

 

 

 1.  

Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 trường THPT Thái nguyên

(Designing a Supplementary English Speaking Material

for the 10th form students at Thai Nguyen High School)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 167, số 07, 2017 (trang 67)

2017

 1.  

Nghiên cứu kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, cơ sở để thiết kế các hoạt động rèn luyện tăng cường

(English Reading Skill of the Second-year Students at University of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen

University: Basis for Enhancement Activities)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 172, số 12/2, 2017 (trang 39)

2017

 1.  

Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nông Lâm TN

(Determinants to the Reading Comprehension Performance level of the second- year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 183, số 07, 2018 (trang 141)

2018

 1.  

Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên

(Improve Students’ Participation in English Learni

g Activities in Large Mixed Ability Classes of

he Freshmen Students)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 183, số 07, 2018 (trang 111)

2018

 1.  

Những lưu ý cho thí sinh khi thực hiện bài thi nói trong kỳ thi Vstep - Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(Notifications for Candidates in Executing the Speaking Test

in Vietnamese Standardized Test of English Proficiency)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 188, số 12/3, 2018 (trang 193)

2018

 1.  

Những khó khăn trong việc phát âm một số phụ âm tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(Difficulties in pronouncing some English consonants  of the EFL students at Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 191, số 15. 2018

(trang 87)

2018

 1.  

Quan niệm của người học về hiệu quả của việc áp dụng Facebook group nhằm nâng cao kỹ năng viêt cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

(Investigating students’ perception on the effectiveness of using  Facebook group in improving writing skill at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 191, số 15. 2018

(trang 81)

2018

 1.  

Hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử trong quá trình dạy kĩ năng nói cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, năm học 2018-2019

(The Efectiveness of using Multimedia in enhancing Speaking skill. A case study in Advanced Program students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam)

Tác giả

IOSR Journal of Research & Method in Education

Vol 9, Issue 6, 2020

(trang 27-34) www.iosrjournal.org

 

2020

 1.  

The use of Communication Strategies in different Speaking tasks by the first year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

(Sử dụng các chiến lược giao tiếp trong hoạt động nói của sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

Tập 225, số 03, 2020

(trang 81-88)

2020

 1.  

Phát triển chương trình Đào tạo tiếng Anh hướng tiếp cận chuẩn năng lực tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(Developing an English Training Program towards a Standardized Approach of English Proficiency at Thai Nguyen University of Agriculture And Forestry)

Đồng tác giả

Tạp chí thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 5

(trang 122)

2020

 1.  

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên (Enhancing Scientific Research Activities for English Language Lecturers at Thai Nguyen University)

Tác giả

Tạp chí thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 5

(trang 287)

2020

 1.  

Những lưu ý cho thí sinh khi thực hiện bài thi viết phần 1 trong kỳ thi VSTEP- kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam (Notifications for candidates in executing the Writing Part 1 in Standardized test of Proficiency)

Tác giả

Tạp chí thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 6 (trang 69)

2020

 1.  

Evaluation of the Suitability of the New Cutting Edge Textbooks in an EFL Teaching Context. A case study at Thai Nguyen University, Vietnam. (Đánh giá giáo trình New Cutting Edge trong quá trình giảng dạy tại đại học Thái Nguyên)

Tác giả

Tạp chí IJARIIE

IJARIIE-ISSN(O)-

2395 – 4396

 Vol 6, Isuse 2-2020

trang 1292-1296

2020

 1.  

Teaching outside the classroom – Integrating Social Media into Innovative Language Teaching: The case of Facebook

(Dạy học Ngoại ngữ bên ngoài lớp học - Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong dạy và học tiếng Anh)

Đồng tác giả

Tạp chí thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 6 (trang 46 )

2020

 1.  

Cooperative Learning in Teaching: Theory and Practise (Học tập hợp tác trong giảng dạy: lý thuyết và thực hành)

Tác giả

Tạp chí IJARIIE

IJARIIE-ISSN(O)- 2395 – 4396

Vol 6, Isuse 3-2020

trang 665-669

 

2020

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

 Đề tài nghiên cứu:

 

TT

Đề tài

Cấp

Vai trò

Năm nghiệm thu

Đạt loại

 1.  

Điều tra thực trạng về khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đề xuất giải pháp

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2014

Tốt

 1.  

Hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử trong quá trình dạy kĩ năng nói cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, năm học 2018-2019

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2019

Tốt

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Họ tên: Vũ Kiều Hạnh

2. Đơn vị công tác: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

3. Danh mục giáo trình và sách tham khảo

TT

Tên sách

Vai trò

NXB

Năm xuất bản

1

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập tiếng Anh theo định dạng VSTEP bậc 3-5

Tham gia

NXB Bách khoa Hà Nội

2020

           

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại