Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Thị  Phương

Họ và tên: Trần Thị Phương

Chức vụ:

Di động: 0978383386

Email: tranphuong.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://tranphuong-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Phương

Năm sinh: 1988

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa ngoại ngữ

E-mail: tranphuong.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ 2006-2010: Cử nhân Sư phạm - Đại học sư phạm Thái Nguyên

Từ 2013-2015: Thạc sĩ về Lý luận - phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Thiết kế giáo trình môn Khẩu ngữ tiếng Anh Trung cao cấp 1 (cấp bộ môn - năm 2016 - chủ nhiệm đề tài)

2. Thiết kế giáo trình môn Khẩu ngữ tiếng Anh Cao cấp 2 (cấp bộ môn - năm 2017 - chủ nhiệm đề tài)

3. Speaking-in-Class Anxiety of English-majored University Students (báo cáo đăng kỷ yếu - năm 2018)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Speaking-in-Class Anxiety of English-majored University Students. Bài báo khoa học đăng kỷ yếu (ISBN: 9786046711599)

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại