Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Thị Hồng  Hạnh

Họ và tên: Trần Thị Hồng Hạnh

Chức vụ:

Di động: 0868757568

Email: tranhonghanh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://tranhonghanh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Hồng Hạnh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

E-mail: tranhonghanh.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

​​​* Từ năm 2004 - 2006:  Học sư phạm Tiếng Nga tại Đại học sư phạm Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

* Từ năm 2006 - 2007: Học tiếng Nga tại Phân viện Pushkin - LB Nga

* Từ năm 2007 - 2008: Học sư phạm Tiếng Nga tại ĐH sư phạm Thái Nguyên

* Từ năm 2008 - 2011: Học Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN Hà Nội

* Từ năm 2012 - 2014: Học thạc sĩ LL&PP giảng dạy Tiếng Nga tại ĐHNN Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ 2010 - nay: Giảng dạy tiếng Nga tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT Đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành

Đề tài cấp 

(Nhà nước, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong để tài
1

- Tên đề tài: Изучение и предложение методики обучения русским лексикам с культурным компонентом студентов - филологов на факультете иностранных языков при Тхайнгуенском университете.

- Úng dụng trong giáo dục

2015 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2

- Tên đề tài: Составление и испытание системы вспомогательных упражнений для обучения аудированию русской речи студентов - филологов на факультете иностранных языков при Тхайнгуенском университете.

- Ứng dụng trong trong giáo dục

2016 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3

- Tên để tài: Liên từ “a” trong tiếng Nga và cách truyền đạt ý nghĩa của nó sang tiếng Việt ( Dựa trên một số tác phẩm văn học Nga thế kỷ XIX).

-- Ứng dụng trong giáo dục

2017 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
4

Tên đề tài: Применение методов создания языковой среды с помощью мультимедийных аудиторий и компьютерных программных приложений информационной технологии для преодоления трудностей в обучении аудированию русской речи для начинающих на факультете иностранных языков при тхайнгуенском университете.

- Ứng dụng trong giáo dục

2018 Cấp trường Chủ nhiệm để tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại