Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thu Hương

Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0982.734.973

Email: nthuong@ictu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

Website: http://nthuong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

Năm sinh: 19/11/1981

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Email: nthuong@ictu.edu.vn

ĐT: 0982.734.973

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 03 năm 2011 là giảng viên Khoa CNTT - Đại học Thái Nguyên

Từ tháng 4 năm 2011 đến nay là giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT

Tên đề tài                           Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng bài giảng điện tử môn Giao diện người máy theo hướng tích cực hóa nhận thức người học 2010 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài                        
2

Xây dựng bài giảng điện tử môn Thực tập cơ sở mạng cơ bản theo hướng tích cực hóa nhận thức người học            

2010 Cấp trường Tham gia            
3  Xây dựng bài giảng điện tử môn Cơ sở dữ liệu 1 theo hướng tích cực hóa người học 2010 Cấp trường Tham gia
4    

Xây dựng bài giảng điện tử môn Hệ thống thông tin địa lý (GIS) theo hướng tích cực hóa người họcXây dựng bài giảng điện tử môn Hệ thống thông tin địa lý (GIS) theo hướng tích cực hóa người họcXây dựng bài giảng điện tử môn Hệ thống thông tin địa lý (GIS) theo hướng tích cực hóa người học

2011 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài   
5 Xây dựng bài tập thực hành cho môn học SQL Server 2012 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài   
6     Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Raytraccing và ứng dụng mô phỏng sinh trưởng của cây 2013 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài   
7 Tìm hiểu một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu địa lý và ứng dụng trong phân tích một số chỉ số về đất đai và khí hậu tỉnh Thái Nguyên 2016 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài   

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Sử dụng phân cụm bán giám sát mờ kết hợp với hệ thống thông tin địa lý trong phân tích và dự báo số liệu thống kê; Năm: 2016; Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học & Công Nghệ - Tạp chí Khoa học & Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên Tr 131-136, Số (155) tập 10 năm 2016; Chủ biên.

2. Ứng dụng phân cụm mờ trong phân tích và dự báo dữ liệu sản lượng cây nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Năm: 2018; Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ, Tạp chí Khoa học & Công Nghệ - Tạp chí Khoa học & Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên Tr 23-30, Số (189) tập 13 năm 2018; Chủ biên.

3. Combination of Wavelet and MLP Neural Network for Emotion Recognition System; Năm 2018; International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineerring, 105-109, Volume 4, Issue 11; Đồng tác giả.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại