Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Kim Sơn

Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn

Chức vụ:

Di động: 0975.910.551

Email: nkson@ictu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Hệ thống thông tin - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

Website: http://nkson.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài NCKH đã tham gia

STT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu một số chiến lược bảo mật cơ sở dữ liệu 2014 Trường     Chủ nhiệm đề tài
2 Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông tỉnh Thái Nguyên 2015 Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian GIS trong hệ cơ sở dữ liệu không ràng buộc (NoSQL) 2016 Trường Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các bài báo:

1. Nguyễn Kim Sơn (2016), Nghiên cứu phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian GIS trong hệ cơ sở dữ liệu không ràng buộc (NoSQL), Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên, số 12 năm 2016, ISSN 1859 - 2171

2. Đỗ Thị Loan, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2018), Thiết bị thông minh bắt côn trùng gây hại, chiếu sáng cho hoa, tích hợp đa chức năng sử dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên, số 12 năm 2018, ISSN 1859 - 2171

3. Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Kim Sơn, Lê Thu Trang, Hồ Thị Tuyến (2020), Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên, số 06 năm 2020, ISSN 1859 - 2171

 

Các giáo trình đã xuất bản:

1. Nguyễn Thu Hương, Ngô Thị Lan Phương, Nguyễn Kim Sơn (2019), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

2. Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Thu Hương, Lê Thu Trang (2020), Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao, Nhà xuất bản Tài chính

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại