Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bùi Quỳnh Trang

Họ và tên: Bùi Quỳnh Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Di động:

Email: trangbq@tnu.edu.vn

Học vị:

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://bui-quynh-trang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Bùi Quỳnh Trang

Học vị: Đại học

Chức vụ: Chuyên viên

Email: trangbq@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0918895195

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Cấp đào tạo

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

1

Đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

2019

 Kinh tế đối ngoại

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2020 đến nay công tác tại Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại